Tipus de maltractaments

Quants tipus de maltractament existeixen avui dia? Si ens fixem en les xifres oficials del Departament de Salut de la Generalitat, se'n poden comptabilitzar més d'una quinzena. Ara bé, si ampliem la lupa i ens centrem en la violència masclista que pateixen les dones, en trobem prop d'una desena.

Aquest mes el nostre article se centrarà en la tipologia de maltractaments i violències que pateixen, encara avui dia, les dones, nenes i joves.

Comencem per un concepte molt estès però vigent: la violència masclista o de parella. És un producte de la cultura patriarcal, la màxima expressió de la qual es construeix al voltant d’allò que coneixem com a masclisme. Segons les dades del Departament d'Interior, en els últims 10 anys, la xifra a Catalunya s’ha mantingut al voltant dels 13.000 casos anuals (violència de parella) i 3.000 casos anuals (violència familiar).

D'aquesta se'n desprenen prop d'una desena de tipologies. Anem una per una.

Potser una de les més conegudes, ja sigui perquè els mitjans de comunicació en els últims anys han fet d'altaveu d'aquesta patologia social, com perquè és un tipus de violència que és visible als ulls de les altres persones, és la violència física o el maltractament físic. Aquesta comprèn qualsevol acte de força contra el cos d'una dona, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany. Una dona que pateix violència física té conseqüències físiques pel seu cos, però les més importants són les que no es veuen, les que queden després d'una experiència traumàtica com pot ser patir un maltractament físic per part de la parella.

Una altra xifra esgarrifant, a partir de l'elaboració pròpia a partir del registre de trucades del telèfon 900.900.120: el 97% de les trucades rebudes són de dones que denuncien patir violència masclista, el 38% ho fan denunciant violència física.

Un altre tipus de violència masclista és la vicària, potser un concepte més recentment introduït a la societat. Aquest maltractament consisteix en qualsevol mena de violència exercida contra els fills i filles amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare. En aquest escenari el nivell de violència és més elevat, ja que el patiment es produeix pels dos costats, els fills i filles i la mare.

El maltractament psicològic o emocional és comparable a un procés de deteriorament i anul·lació per part de la dona a través de missatges i conductes que empetiteixen i fins i tot acaben anul·lant a la dona. El Departament de Salut de la Generalitat la defineix com "tota conducta o omissió que produeix en una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d'amenaces, humiliació, vexacions, menysteniment, menyspreu, exigència d'obediència o submissió, coerció verbal, insults, aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat".

La violència sexual, que últimament omple massa titulars a tots els canals de comunicació del país, comprèn qualsevol acte que atempti contra la llibertat sexual i la dignitat personal de la dona aprofitant-se d’un context que, directament o indirectament, imposin una pràctica sexual sense tenir el consentiment ni la voluntat de la dona, amb independència del vincle que hi hagi entre la dona i l’agressor o agressors. D’ençà de casos com ‘La Manada’ o violacions en grup, aquest concepte ha quedat menut davant la realitat i ni tan sols les revisions de llei o els col·lectius, entitats i organitzacions que protesten dia rere dia, han frenat les xifres d’aquests casos.

Eines com internet o els telèfons, tampoc queden exempts de ser un canal a través del qual una dona pot rebre el que es coneix com a assetjament virtual. Actualment, una de les formes és el ciberassetjament, més comú entre la població més jove o adolescent. Aquest maltractament es produeix de forma repetida i al llarg del temps per part d’un o més menors d’edat mitjançant l’ús d’aquestes eines tecnològiques: aplicacions, xats...

FCalmencionar, per desgràcia encara, els feminicidis. La forma més horrible de maltractar a una dona fins a causar-li la mort. Segons el web www.feminicidi.cat, a Catalunya el nombre total de casos de feminicidis i assassinats de dones comesos per homes l’any 2021 va ser de 16. Setze vides perdudes, setze dones mortes a mans de les seves parelles. Setze famílies trencades. Cal destacar que aquest web va començar a documentar els feminicidis en l’Estat Espanyol des del 2010. La xifra en aquests últims 12 anys és de 1.254 dones assassinades per homes.

Unes altres tipologies d’assetjament són la violència institucional, la laboral i l’econòmica.

La violència institucional també és coneguda com a victimització secundària o misogínia institucional. Segons IRIDIA (Centre per la Defensa dels Drets Humans), s’entén per violència institucional a partir de la interrelació entre la teoria i els resultats de les entrevistes i l’etnografia.

En canvi, la violencia laboral s’entén quan el personal d’un centre de treball pateix abusos, amenaces o atacs en circumstàncies relacionades amb la seva activitat laboral, que posin en perill, implícitament o explícitament, la seguretat, el benestar o la salut (física i/o psíquica), segons el Ministeri de Treball.

Finalment, la violència econòmica és un tipus de violència domèstica o violència de gènere. Aquesta es produeix quan la dependència econòmica que té una persona d’un altre pot derivar que el dominant exerceix un abús de la posició, sotmetent l’altra persona a canvi del seu ingrés per subsistir.

L’Ordre de Protecció és una resolució judicial que, en els casos en què existeixin indicis fundats de la comissió de delictes o faltes de violència de gènere i quan existeixi una situació objectiva de risc per a la víctima, ordena la seva protecció mitjançant l’adopció de mesures cautelars civils o penals, a més d’activar les mesures d’assistència i protecció social necessàries. L’evolució de les ordres de protecció resoltes a Catalunya des del 2007 és, de mitjana, d’un 50% aprovades i 50% denegades.

Des de Dona i Empresa recordem i remarquem que tenim a disposició de totes les dones de Sant Just, un telèfon d’assessorament legal gratuït a la dona maltractada: 699.985.555. També tenim un correu electrònic: [email protected]

Dones, no accepteu cap mena de violència, no és cap mena de forma d’estimar ni té cap justificació!

Mireia Redondo, periodista
Adbocades de la nostra associació

@ Fotografies: PEXELS